About us


ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้งานฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) จัดทำขึ้นโดย บริษัท xxx จดทะเบียน ........................... เลขที่ ..................... สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว 17 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “BITMOVE" หรือ “บริษัทฯ”) ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลจากทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและ นิติบุคคล ผ่านทางเว็บไซต์ www.bitmove.in.th หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นใด หรือบริการภายนอกที่ BITMOVE เรียกใช้ หรือ APIs หรือ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โดยเรียกรวมทั้งหมดว่า “แพลตฟอร์ม”)
ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับทุกข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงข้อตกลง ของ BITMOVE ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงการเปิดเผยความเสี่ยง และนโยบายยินยอม E-Sign โดยท่านตกลงที่ จะปฎิบัติตามข้อตกลงทั้งหมดนี้ ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BITMOVE ท่านตกลงไม่ใช้บริการของ BITMOVE
*ทั้งนี้ท่านควรตระหนักว่าการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านควรศึกษาข้อมูล และพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของท่าน